To personer ser truck laster rørpakke på bil

Salgs- og leveringsbetingelser

Hallingplast AS tilbud er basert på NS 8409:2008 med de endringer, tillegg og modifikasjoner som følger av disse standard tilleggsbestemmelser. Bestemmelsene tilpasser standarden til Hallingplast AS virksomhet. Punktene er nummerert og behandlet som i NS 8409. Presiseringer er markert med «P», Suppleringer med «S».

2. Kontrakten

P 2.1 Kontraktsdokumenter (bokstav d): Hallingplast AS tilbud inkluderer disse standard tilleggsbestemmelser til NS 8409.

4. Levering

S 4.3 Levering på angitt sted (nytt femte ledd flg.) Hallingplast AS forutsetter tilfredsstillende adkomst til byggeplassen. Det påhviler kjøper å varsle Hallingplast AS dersom transport med ordinært utstyr ikke kan gjennomføres. Kjøper må dekke ekstra omkostninger ved eventuell reduksjon av det normalt tillatte akseltrykk og transporthøyder. Det forutsettes nødvendig kjørbart areal og oppstillingsplass for kran og transportbil (semitrailer) både inne i og utenfor bygget. Kjøper har ansvaret for eventuell opp stempling av frittbærende dekker.

Kjøper har ansvaret for tilkomst og øvrige forutsetninger for Hallingplast AS leveranse. Dette omfatter snømåking, oppvarming, tildekking og andre nødvendige tiltak. Kjøper har ansvaret for eventuell utkobling eller fjerning av strømførende ledninger i forbindelse med leveransen.

P 4.5 Kjøperens varslingsplikt (endring av annet ledd)

Dersom kjøper ikke kan motta leveransen til avtalt tid, skal Hallingplast AS underrettes uten ugrunnet opphold.

S4 Brutte forpakninger / småordre

Ved ordrebeløp under NOK 5000,- tilkommer et plukkgebyr på 350,-.

Ved ordre over NOK 5000,- som krever brutte forpakninger på rør tilkommer et splittgebyr på: NOK 850,- per ordre.

S4 Emballasje

Dersom det benyttes paller ved forsendelse, vil kunde bli belastet NOK 200,- per pall. For tilleggsemballering på pall belastes følgende: Pallekarm NOK 150,- /stk, palleboks NOK 150,- / stk.

8 Pris. Betaling. Betalingsforsinkelse. Sikkerhet.

P 8.2 Indeksregulering Med mindre annet er avtalt skal kontrakten indeksreguleres.

P 8.3 Faktura (endring av annet ledd) Hallingplast AS kan fakturere for produktet når det er produsert og leveringsklare fra Hallingplast AS. Kjøper kan ikke kreve at Hallingplast stiller særskilt sikkerhet for leveransen selv om varen ikke er levert ved fakturaens forfallstidspunkt.

10 Forsinkelse

P 10.2 Dagmulkt (endring av første ledd) Dagmulkt er avtalt mellom partene. Kjøper kan ikke kreve erstatning i tillegg til eller i stedet for dagmulkt med mindre forsinkelsen skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos Hallingplast AS. Bestemmelsen i 10.1 første ledd gjelder tilsvarende. S 10.3: Erstatning ved utsatt oppstart og forskyvning av produksjonen. (NY) Dersom kjøper ikke overholder fristene i leveranseplanen slik at Hallingplast AS fabrikkproduksjon hindres, kan Hallingplast AS kreve på erstatning for det tap han derved lider – herunder, men ikke begrenset til - tapt fortjeneste, kapitalutgifter, andel administrasjon, lønns- og kapitalutgifter i henhold til fabrikkens produksjonsplan,

S 10.4 Lagerutgifter (NY)

Hvis kjøper ikke kan ta imot Hallingplast AS leveranse eller deler av denne til avtalt tid, betaler kjøper til dekning av Hallingplast AS lagerutgifter, 0,5 % av verdien av den utsatte leveranse eller delleveranse for hver full uke leveringen utsettes. Dersom Hallingplast AS vil kreve lagerutgifter utover 0,5 % pr fulle uke, må dette varles jf. pkt. 4.6. 1

Som hovedregel vil Hallingplast AS forskuddsfakturere ordrer som blir liggende på lager.

Dersom dette ikke gjøres, vil kjøper bli fakturert et påslag for kapitalbinding. Kapitalbindingen faktureres med 3 måneders NIBOR + 3,5 prosentpoeng rente p.a.

13. Endring av bestilling

S 13 Endring av bestilling (nytt fjerde ledd) Dersom kjøpers endring medfører utsatt oppstart eller stans av produksjon, har Hallingplast krav på erstatning for tap utmålt etter tilleggsbestemmelsen P 14 Avbestilling (annet ledd) for perioden produksjonen stanses.

S 13 Rett til vederlagsjustering ved ekstraordinær kostnadsutvikling. Hallingplast AS har rett til å kreve kompensasjon for ekstraordinære og uforutsette endringer i material- og råvareprisene, fratrukket eventuell avtalt indeksregulering.

S 13 Rett til retur av varer. Standard lagerførte rør og rørdeler kan returneres for kjøpers regning og risiko mot et returfradrag på minimum 30%.  Varer som tas i retur må være ubrukte og/eller i samme stand som ved levering, og i original emballasje der dette anvendes for produktet. Alt annet skal avtales særskilt. All retur av varer skal være avtalt på forhånd med Hallingplast AS og ha et eget returnummer.

14. Avbestilling

P 14 Avbestilling (endring av første og annet ledd) Kjøper har rett til å avbestille varer som ikke er produsert.

Ved avbestilling kan Hallingplast AS kreve erstatning for det økonomiske tapet som følge av avbestillingen – herunder – men ikke begrenset til - tapt fortjeneste, kapitalutgifter andel administrasjon, samt lønns- og kapitalutgifter.

(supplering tredje ledd, siste punktum) Kan Hallingplast AS ikke fastholde kjøpet, er en eventuell erstatning begrenset til den delen av leveransen som ikke blir levert.