Person måler veggtykkelsen på rør

Åpenhetsloven

Den nye Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og er en naturlig del av Hallingplast sitt fokus på bærekraft og samfunnsansvar.

Åpenhetsloven er en lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge. Virksomheter som er underlagt loven har plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger (§ 4), redegjøre for aktsomhetsvurderinger (§ 5) og informere om aktsomhetsvurderinger (§ 6).

I Hallingplast er ansvarlighet for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold forankret i virksomheten sine etiske retningslinjer og innkjøpspolicy.

Hallingplast plikter i henhold til § 4 i åpenhetsloven å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Hallingplast kartlegger og vurderer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten har forårsaket eller bidratt til. Kartleggingen baserer seg på en risikovurdering av hvilke deler av virksomheten internt, i leverandørkjedene og øvrige forretningspartnere hvor risikoen er størst.

Hallingplast har igjennom kartleggingen ikke avdekket faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til virksomheten. Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess og eventuelle mulige negative konsekvenser må følges opp. Om nødvendig iverksettes egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger.