;

Etikk i Hallingplast

Alle styremedlemmer, ledere og ansatte i Hallingplast, inkludert datterselskaper, skal overholde de grunnleggende prinsippene for etisk atferd som beskrives i dette dokumentet i sitt arbeid. 
To personer ser truck laster rørpakke på bil

Følge loven

 • Vi respekterer og følger lover, regler og forskrifter som gjelder for vår virksomhet i alle land vi opererer i.
 • I alle problemstillinger som dekkes både av lokale lover/regler og vårt etiske regelverk, så er det strengeste fortolkning som skal legges til grunn for våre handlinger.
 • Vi overholder alle spesielle lover, regler og forskrifter som gjelder salg til og kontakt med offentlige myndigheter.

Nøyaktig og ærlig rapportering

 • Vi rapporterer økonomiske resultater og annen økonomisk informasjon fullstendig, ærlig, nøyaktig, rettidig og forståelig.
 • Vi rapporterer nøyaktig og fullstendig informasjon om alle myndighetspålagte krav til vår forretningsdrift.
 • Vi rapporterer nøyaktig og fullstendig informasjon om alle forhold som vedrører sertifiseringer, standarder, bransjemessige krav eller liknende.Respekt for menneskerettigheter
 • Vi respekterer menneskerettighetene og krever at våre leverandører gjør det samme.

Levere kvalitet

 • Vi forplikter oss til å levere kvalitetsprodukter og yte service av høy kvalitet. 

Etisk konkurranse

 • Vi skal konkurrere basert på kvalitet, gode løsninger, god service og rett prisnivå.
 • Vi skal ikke bedrive uetisk eller ulovlig handelspraksis. 

Respekt for ulikhet og rettferdige ansettelsesvilkår

 • Vi verdsetter mangfold og likestilling, og forplikter oss til å jobbe for et inkluderende arbeidsmiljø. 
  Vi skal gi alle ansatte like muligheter og rettferdig behandling.  
  Vi tolererer ikke mobbing eller diskriminering på arbeidsplassen. 

Unngå interessekonflikter

 • Vi unngår atferd som kan skape tilsynelatende eller reelle interessekonflikter.
 • Vi bruker ikke vår posisjon i Hallingplast til å oppnå utilbørlige fordeler for oss selv eller andre.
 • Vi engasjerer oss ikke i aktiviteter og inngår ikke i relasjoner som konkurrerer med Hallingplast. 

Beskytte verdier og informasjon

 • Vi bruker Hallingplast sine fysiske og immaterielle eiendeler og informasjon til forretningsformål.
 • Vi behandler informasjon og data om ansatte, kunder, partnere og leverandører konfidensielt.
 • Vi deler bilder og film av produksjonsprosesser, ansatte, kundelokasjoner og lignende kun der det er avtalt. 

Handle med integritet

 • Vi verken tilbyr eller mottar bestikkelser, ulovlige provisjoner eller utilbørlige gaver eller representasjon. Vi skal aldri sette oss selv i situasjoner som er egnet til å skape tvil om vår holdning til dette.
 • Vi har en forretningspraksis som er i samsvar med vår etikk og våre verdier. 

Gaver og representasjon

 • Vi forplikter oss til at all relasjonsbygging skal skje på en lovlig og etisk måte.
 • Vi forplikter oss til at alle gaver til kunder skal være av moderat verdi og skal – som hovedregel - tildeles kunden som bedrift.

Arbeidsmiljø, helse og sikkerhet

 • Vi forplikter oss til å bidra til et godt arbeidsmiljø som sikrer likeverd, mangfold, toleranse og åpenhet. Det er nulltoleranse for trakassering, diskriminering eller noen form for utilbørlig atferd ovenfor kolleger, kunder eller samarbeidspartnere.
 • Vi forplikter oss til å jobbe offensivt og systematisk for å sikre ett trygt og sikkert arbeidsmiljø for våre ansatte.
 • En arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i bedriften, og arbeidsgiver plikter å følge opp et eventuelt varsel. Se Hallingplast sin «Rutine for varsling av kritikkverdige forhold».

Bærekraft

 • Hallingplast skal være en bærekraftig bedrift, og legge til rette for både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling i all vår forretningsdrift.
 • Vi forplikter oss til å beskytte miljøet, både gjennom tiltak for å redusere våre utslipp til et minimum og ved å utvikle og tilby bærekraftige produkter og løsninger.

Alle ansatte skal trenes i etikk og ha mulighet til å rapportere uetisk atferd uten fare for straff eller negative reaksjoner

 • Vi forplikter oss til å gjennomføre løpende informasjonsprogram og årlig relevant trening i etikk i alle avdelinger.
 • Vi forplikter oss til å håndtere varsler om avvik fra vårt etiske regelverk på en seriøs og grundig måte, uten fare for straff eller negative reaksjoner mot den eller de som varsler.